سرویکس براش ، سیتو براش کمبی

سرویکس براش ، سیتو براش کمبی

سرویکس براش ، سیتو براش کمبی

سرویکس براش ، سیتو براش کمبی

بهترین وسیله برای نمونه گیری آزمون تست پاپ اسمیر قابل رقابت با نمونه های خارجی
استفاده آسان فقط با دو چرخش
حجم بالای نمونه گیری
کمترین نیاز به وسایل جانبی

مجهز به سربراش قابل جدا شدن

تولید در محیط عاری از ذرات معلق
قابل استفاده در روش Liquid Base
بهترین جایگزین اسپاچولا spatula

دارای تأئیدیه وزارت بهداشت

سرویکس براش ، سیتو براش کمبی تولید ایران

Details:

The Cervex-Brush® ORIGINAL is an endocervical cell collection device for simultaneously collecting cervical and endocervical cells by the clinician during a pap smear. Ideal for use in collecting OBGYN specimens for liquid base cytology procedures.
The Cervex-Brush® Combi is a new patented, high tech product capable of delivering higher cellular yield of endocervical cells than the traditional Cervex-Brush®. Laboratory tests have also indicated presence of oncogenic HPV type cells which will encourage other applications for the Cervex-Brush® Combi.

پاسخ دهید