کاغذهای پزشکی

انواع کاغذ پزشکی و نوار قلب دستگاه های اکو کاردیو گراف و فتال مانیتورینگ

تست ورزش HELLIGE MAC1200

کاغذهای پزشکی

تست ورزش HELLIGE MAC1200

تست ورزش HELLIGE MAC1200 20 عدد کاغذ پزشکی در هر کارتن می باشد که به صورت کتابی در ابعاد ۲۱۰mm*295mm*150 sheet بسته ...

الکتروشوک NIHON KOHDEN

کاغذهای پزشکی

الکتروشوک NIHON KOHDEN

الکتروشوک NIHON KOHDEN بسته بندی در کارتن ها حاوی 100 عدد در ابعاد 50mm*100mm*200 sheet می باشد. کاغذ پزشکی  الکتروکاردیوگراف با برند ...

فتال مانیتورینگ BIONET ECONET 150*25

کاغذهای پزشکی

فتال مانیتورینگ BIONET ECONET 150*25

فتال مانیتورینگ BIONET ECONET 150*25 رول ها به صورت بسته های 120 تایی به ابعاد  150mm*25mmدر هر کارتن می باشد. کاغذ پزشکی فتال ...

فتال مانیتورینگ BIONET ECONET

کاغذهای پزشکی

کاغذ فتال مانیتورینگ BIONET ECONET

کاغذ فتال مانیتورینگ BIONET ECONET تعداد رول ها در  کارتن ها 50 عدد در ابعاد 215mm*25m بوده است. کاغذ پزشکی فوق محصولی دیگر ...

تست ورزش SCHILLER-AT10

کاغذهای پزشکی

تست ورزش SCHILLER AT10

تست ورزش SCHILLER AT10 هر عدد کارتن بسته بندی شده حاوی 50 عدد در ابعاد 210mm*140mm*160 sheet  می باشد. کاغذ پزشکی الکتروکاردیوگراف ...

فتال مانیتورینگ NST BISTOS

کاغذهای پزشکی

فتال مانیتورینگ NST BISTOS

فتال مانیتورینگ NST BISTOS تعداد کاغذ پزشکی مذکور در کارتن ۵۰ عدد با ابعاد 130mm*120mm*250 sheet  بوده و به صورت کتابی بسته بندی ...

فتال مانیتورینگ HP PHILIPS

کاغذهای پزشکی

فتال مانیتورینگ HP PHILIPS

فتال مانیتورینگ HP PHILIPS بسته بندی هر کارتن شامل  100 عدد در ابعاد 150mm*100mm*150 sheet  بوده است. کاغذ های حرارتی پزشکی با برند ...

نوارقلب ESAOTE P80

کاغذهای پزشکی

نوارقلب ESAOTE P80

نوارقلب ESAOTE P80 در بسته های 100 تایی به صورت کتابی در هر کارتن میباشد. نوارقلب ESAOTE P80 با برند پاپیروس به ...

فتال مانیتورینگ مارکردار TOITU

کاغذهای پزشکی

فتال مانیتورینگ مارکردار TOITU

فتال مانیتورینگ مارکردار TOITU کارتن ها حاوی 50 عدد کاغذ فتال مانیتورینگ مارکردار TOITUبوده. کاغذ حرارتی پزشکی فتال مانیتورینگ مارکردار TOITU با ...

نوارقلب مارکردار KENZ

کاغذهای پزشکی

نوارقلب مارکردار KENZ

نوارقلب مارکردار KENZ بسته بندی در کارتن ها شامل  100 عدد با ابعاد 112mm*90mm*300 sheet می باشد. نوارقلب مارکردار KENZ- با برند پاپیروس ...