کاغذهای پزشکی

انواع کاغذ پزشکی و نوار قلب دستگاه های اکو کاردیو گراف و فتال مانیتورینگ

نوارقلب پزشکی SCHILLER AT1

کاغذهای پزشکی

نوارقلب پزشکی SCHILLER AT1

نوارقلب پزشکی SCHILLER AT1 تعداد بسته بندی در هر کارتن حاوی 50 عدد با ابعاد 90mm*90mm*400 sheet و به صورت کتابی می ...

نوارقلب SCHILLER AT101 P8000

کاغذهای پزشکی

نوارقلب SCHILLER AT101 P8000

نوارقلب SCHILLER AT101 P8000 کارتن های بسته بندی  شامل 100 عدد کاغذ پزشکی فوق می باشد. کاغذهای پزشکی پاپیروس که در آن ...

نوارقلب پشت مارکردار FUKUDA

کاغذهای پزشکی

نوارقلب پشت مارکردار FUKUDA

نوارقلب پشت مارکردار FUKUDA کاغذ پزشکی فوق در  در ابعاد 63mm*100mm*300 sheet و بسته های 100 تایی به صورت کتابی در هر کارتن بسته بندی ...

نوارقلب HELLIGE MAC500

کاغذهای پزشکی

نوارقلب HELLIGE MAC500

نوارقلب HELLIGE MAC500 تعداد 50 عدد با ابعاد 90mm*90mm*360 sheet در هر کارتن می باشد که کاغذ های پزشکی فوق با فرمت کتابی می ...

فتال مانیتورینگ پانچ دار TOITU

کاغذهای پزشکی

فتال مانیتورینگ پانچ دار TOITU

فتال مانیتورینگ پانچ دار TOITU هر کارتن متشکل از 50 عدد کاغذ فتال مانیتورینگ پانچ دار TOITU است که نوع کاغذ ...

کاغذ پزشکی پاپیروس
نوارقلب 1 کاناله
نوارقلب 1 کانالهECG EKG
کاغذ پزشکی ECG EKG
کاغذ پزشکی 1 کاناله
کاغذ پزشکی دستگاه اکو کاردیو گراف
کاغذ حرارتی پزشکی دستگاه اکو کاردیو گراف

کاغذهای پزشکی

الکتروشوک ZOLL

الکتروشوک ZOLL هر کارتن مشتمل از 100 عدد کاغذ پزشکی الکتروشوک ZOLL که به صورت کتابی بسته بندی شده . کاغذ حرارتی ...

نوارقلب داوینسا 6 کاناله CARDIETTE 120mm25m

کاغذهای پزشکی

نوارقلب داوینسا ۶ کاناله ۱۲۰mm*25m

نوارقلب داوینسا 6 کاناله CARDIETTE 120mm*25m کارتن های بسته بندی شده حاوی 200 رول می باشد کاغذ پزشکی PAPYRUS از مواد اولیه هانسول ...

نوارقلب داوینسا 3 کاناله آبی مارکردار 60mm15m

کاغذهای پزشکی

نوارقلب داوینسا ۳ کاناله ۶۰mm*15m

 نوارقلب داوینسا 3 کاناله 60mm*15m تعداد رول ها در هر کارتن 120 عدد می باشد.کاغذ پزشکی داوینسا به منظور افزایش عمر مفید ...

نوارقلب داوینسا 1 کاناله 50mm*25m

کاغذهای پزشکی

نوارقلب داوینسا ۱ کاناله ۵۰mm*25m

نوارقلب داوینسا 1 کاناله 50mm*25m 200 رول در هر کارتن  می باشد.نوار قلب با برند PAPYRUS از مواد اولیه هانسول کره تهیه شده  و ...

نوارقلب 6 کاناله 110mm*25m

کاغذهای پزشکی

نوارقلب ۶ کاناله ۱۱۰mm*25m

نوارقلب 6 کاناله ECG-EKG 110mm*25m تعداد در کارتن 120 عدد و به صورت رول میباشد .نوار قلب با برند PAPYRUS از مواد ...

نوارقلب 6 کاناله ECG-EKG 108mm*25m

کاغذهای پزشکی

نوارقلب ۶ کاناله ۱۰۸mm*25m

نوارقلب 6 کاناله ECG-EKG 108mm*25m تعداد در کارتن 120 عدد و به صورت رول میباشد .نوار قلب با برند PAPYRUS از ...