ژل سونوگرافی

ژل سونوگرافی اولتراسونيك

ژل سونوگرافی

ژل سونوگرافی سالم

ژل سونوگرافی سالم قابل ارائه در حجم های تیوپ 260 گرمی گالن 1 لیتری گالن 5 لیتری ژل سونوگرافی سالم هیچگونه آسیبی به بافت بدن ...

ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel

ژل سونوگرافی

ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel

 ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel تصاویر اسکن شده با کمک ژل سونوگرافی اسکای Sky Gel بسیار شفاف و صاف است که ...

ژل سونوگرافی پیکول piccol

ژل سونوگرافی

ژل سونوگرافی پیکول piccol

ژل سونوگرافی پیکول piccol تصاویر اسکن شده با استفاده از این ژل بسیار شفاف و صاف خواهند بود که این امر ...

ژل سونوگرافی پلي ژل PolyGel

ژل سونوگرافی

ژل سونوگرافی پلي ژل Poly Gel

ژل سونوگرافی پلي ژل Poly Gel تصاویر اسکن شده با  این ژل بسیار صاف و شفاف می باشد که این امر ...